એનિમીયા તપાસ અને સારવાર" અંગેના પ્રોજેક્ટ નું લોકાર્પણ કાર્યક્રમ