નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, અમદાવાદના અદ્યતન ભવનનું ભૂમિપૂજન