“ગાંધીનગર લોકસભાના લોકપ્રિય સાંસદ, કેન્દ્રીય ગૃહ તથા સહકારીતા મંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો જન્મદિવસ નિમિતે બિસ્કિટ અને ચોકલેટ વિતરણ કાર્યક્રમ”