“સ્વચ્છતા હી સેવા” અભિયાન અંતર્ગત સ્વચ્છતા રેલી...