આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ" અંતર્ગત "દેશભક્તિના ગીતોની શહેર કક્ષાની સ્પર્ધા