ગોમતીપુર રાજપુર શાળા નંબર -3 ઓનલાઇન શિક્ષણ માટે પ્રોજેક્ટર - ડિજિટલ ડિસ્પ્લે બોર્ડ