સિગ્નલ સ્કૂલમાં ગુજરાત રાજ્ય હાઈકોર્ટના સન્માનીય ચીફ જસ્ટીસશ્રી શ્રીમતી સુનીતા અગ્રવાલજીની મુલાકાત...