“કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૩” - દક્ષિણ – પશ્રિમ ઝોનની ઘેલજીપુરા પ્રા. શાળા