“કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૩” - દક્ષિણ ઝોન- ૨ ની મણીનગર અનુપમ શાળા