“કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૩” - પશ્રિમ ઝોન- ૧ ની વાસણા શાળા