“કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૩” - કાંકરિયા શાળા નંબર – ૬ શાળા