“કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૩” - પશ્રિમ ઝોન – ૨ કેશવનગર પ્રા. શાળા