“કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૩” - શહીદ વીર કેપ્ટન નિલેશ સોની પ્રા.શાળા