જોધપુર પ્રાથમિક શાળા નંબર - 2 ખાતે ગણિત પ્રયોગશાળા