;

 

તા. ૧૭-૦૬-૨૦૨૨, શુક્રવાર અને તા. ૧૮-૦૬-૨૦૨૨, શનિવારના રોજ રુબરુ મુલાકાતના અંતે પસંદગી પામેલ
ઉમેદવારોની યાદી.