બહેરામપુરા ગુજરાતી શાળા નં. ૩ અને બહેરામપુરા હિન્દી શાળા નં. ૧ નું રોટરી ક્લબ અમદાવાદ મેટ્રો દ્વારા શાળામાં નવીનીકરણ