રોટરી ક્લબ અમદાવાદ અસ્મિતા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્વળ ભવિષ્ય માટે લેપટોપ અર્પણ કાર્યક્રમનું આયોજન