"બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ" અંતર્ગત શાળાની વિધાર્થિનીઓ માટે માસિક વિષયની જાગૃતિ માટે અભિયાન