પુષ્યનક્ષત્ર નિમિત્તે સુવર્ણ પ્રાશનના ટીપાનો બીજો ડોઝ આપવાનો કાયૅક્રમ