શ્રી અમિતભાઇ શાહજી દ્વારા સ્માર્ટ સ્કૂલોનું લોકાર્પણ