“ભિક્ષા નહીં શિક્ષા” - સિગ્નલ સ્કૂલના બાળકોનો પ્રવેશોત્સવ - ૨૦૨૩