નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ અમદાવાદ હસ્તકની મ્યુનિ. શાળાઓમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા શિક્ષકોનો સન્માનવાનો ગૌરવપ્રદ કાર્યક્રમ..