શિક્ષક દિન નિમિતે આયોજિત શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક વિતરણ સમારોહ