સંવેદના ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ અને શ્રી અનિલ બેનીવાલ તરફથી શાળાના ૧૧૦૦ વિધાર્થીઓને સ્કૂલ શુઝનું વિતરણ