એકતરફી જિલ્લાફેર બદલી 2023ની સિનિયોરિટી યાદી (તા. 15-7-2023 ની સ્થિતિ)

 

DTSR Bhasha (English) Samanya Download Here
DTSR Bhasha (Gujarati) Agrimta Download Here
DTSR Bhasha (Gujarati) Samanya Download Here
DTSR Bhasha (Hindi) Agrimta Download Here
DTSR Bhasha (Hindi) Samanya Download Here
DTSR Bhasha (Urdu) Agrimta Download Here
DTSR Bhasha (Urdu) Samanya Download Here
DTSR Maths-Science (Gujarati) Agrimta Download Here
DTSR Maths-Science (Gujarati) Samanya Download Here
DTSR Maths-Science (Urdu) Samanya Download Here
DTSR Primary (English) Agrimta Download Here
DTSR Primary (English) Samanya Download Here
DTSR Primary (Gujarati) Agrimta Download Here
DTSR Primary (Gujarati) Samanya Download Here
DTSR Primary (Hindi) Samanya Download Here
DTSR Primary (Marathi) Agrimta Download Here
DTSR Primary (Marathi) Samanya Download Here
DTSR Primary (Urdu) Agrimta Download Here
DTSR Primary (Urdu) Samanya Download Here
DTSR Social Science (English) Samanya Download Here
DTSR Social Science (Gujarati) Agrimta Download Here
DTSR Social Science (Gujarati) Samanya Download Here
DTSR Social Science (Hindi) Samanya Download Here
DTSR Social Science (Urdu) Samanya Download Here